Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d'atur

L'Ajuntament convoca, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, la concessió d'ajudes a les empreses i/o entitats, persones treballadores o professionals autònomes de la la comarca del Bages per a la contractació, per un període mínim de 3 mesos i un mínim de mitja jornada, de persones en situació d’atur, en el marc del Pla de reactivació de l'Ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona  

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3 mesos i un mínim de mitja jornada.

També podran ser beneficiaris les persones treballadores  o professionals per compte propi o autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena.

Resten expressament excloses com a eventuals beneficiàries les empreses de treball temporal.

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

-       Estar domiciliades al Bages o tenir un centre de treball al Bages.

-       No haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral i complir els principis d’igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit laboral.

-       Una vegada formalitzats els contractes laborals, no realitzar acomiadaments ni incoar expedients de regulació d’ocupació durant la vigència del/s contracte/s.

-       Han de garantir una jornada de treball de com a mínim del 50% de les hores setmanals, segons el conveni col·lectiu aplicable.

-       Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l’Ajuntament de Manresa

-       Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa, l’Agència estatal de l’Administració Tributària  i al corrent amb les seves obligacions amb la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir durant tot el procediment: en el moment de la presentació de la sol·licitud, prèviament  a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. A aquest efecte les persones sol·licitants presentaran una declaració responsable que comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’aquestes obligacions a través de mitjans telemàtics.

S’exceptua dels requisits mínims i de les obligacions abans esmentades casos derivats de la incoació d’expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTOs), amb suspensió dels contractes o reducció de la jornada laboral, previstos legalment a l’article 47.1 de l’Estatut dels Treballadors, a causa de la paralització de l’activitat econòmica provocada per l’epidèmia COVID-19.

Característiques de les ajudes

Quantia de l’ajut: L’Ajut consistirà en cobrir el 90% dels costos salarials de la contractació del treballador/a fins a un màxim de 6 mesos.

Per tant, la quantia concreta de l’ajut es determinarà per l’Ajuntament en funció de cada cost salarial total.

Número màxim d’ajudes que es poden sol·licitar: les empreses de menys de 10 treballadors/es podran  sol·licitar un màxim de 2 ajudes mentre que les de 10 treballadors/es o més en podran sol·licitar un màxim de 3.

Conceptes de l’ajuda: aquetes ajudes en relació amb els conceptes salarials associats a les contractacions. En aquest sentit cal tenir present el següent:

-       L’ajuda comprèn el salari brut mensual, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes a la seguretat social a càrrec de l’empresa

-       No seran elegibles les despeses derivades dels costos generals pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni.

Requisits de les persones contractades

Les persones contractades hauran de complir tots els requisits següents:

a) Tenir la consideració de persona aturada. Es consideren persones aturades aquelles que estiguin inscrites amb anterioritat a la formalització del contracte al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació i, a més, també podran estar-ho als Serveis Locals d’Ocupació.

b) No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè),

c) No cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS, a  excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur i que estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions.

d) Trobar-se en un dels dos supòsits següents:

 • Persones que s’hagi trobat en situació d’atur arran de la crisi sanitària de la COVID19 (inscrits com a DONO al SOC a partir del 16 de març de 2020)
 • Persones incloses en els col·lectius de risc d’exclusió social definits per la Diputació de Barcelona 

 e) No haver estat contractada per l’empresa i/o entitat beneficiària en els 6 mesos immediatament anteriors a la data  de formalització del contracte.

f) No tenir relació de parentiu amb l’empresari – o grup d’empreses al qual pertany- que el contracti fins el quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.

 En tot cas, les persones a contractar seran proposades pel Centre d’Iniciatives per l’Ocupació  (CIO) de l’Ajuntament de Manresa, qui pre-seleccionarà vàries persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa. La selecció final la farà l’empresa d’entre les persones pre-seleccionades pel CIO.

Termini i forma de presentació de les sol·licitud

El termini de presentació comprendrà des del dia   12 de març al  23 d'abril de 2021 

La sol·licitud es pot presentar:

 • Telemàticament : a través d'aquest enllaç,
 • Mitjançant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Manresa així com per qualsevol dels mitjans admesos per la normativa del procediment administratiu.

Les persones jurídiques i altres obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració hauran de presentar la sol·licitud a través de mitjans electrònics.

Per a més informació enviar un mail a prospeccio@ajmanresa.cat

Aclariment

 

 1. Data a partir de la qual els contractes podran ser subvencionables.

 

Podran subvencionar-se els contractes formalitzats a partir del dia 12 de març de 2021 (inclòs), data que coincideix amb l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i amb l’inici del termini de presentació de sol·licituds.

 

En qualsevol cas, però, els contractes hauran de complir la resta de requisits establerts en les bases i en la convocatòria. Això significa la necessitat que les persones contractades siguin proposades pel CIO, qui preseleccionarà vàries persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa i que, alhora, es correspongui a un dels col·lectius indicats a les bases i la convocatòria d'aquestes ajudes.  Per tant, prèviament a la contractació, les empreses hauran d’haver posat l’oferta de treball al CIO per tal que aquest gestioni l’oferta i pugui proposar i seleccionar les persones.

 

Qualsevol contracte d’una persona que no hagi estat proposada i preseleccionada pel CIO amb anterioritat a la formalització del contracte, no reunirà els requisits de les bases i de la convocatòria i per tant no podrà ser objecte de l’ajuda.

 

Així mateix, la proposta i preselecció pel CIO i la posterior contractació de la persona amb anterioritat a la resolució d’atorgament de l’ajuda no crearà cap dret a favor de les empreses i/o entitats contractants, sinó que aquests participaran en el concurs públic en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants de les ajudes.

 

 1. Inexistència de borsa de persones amb el perfil sol·licitat

 

En el cas que el Centre d’iniciatives per a l’Ocupació (CIO) no disposi d’una borsa de persones que compleixin el perfil sol·licitat, se sol·licitarà a l’empresa i/o entitat sol·licitant que modifiqui el perfil o les condicions sol·licitades. 

 

Aquests aclariments no alteren ni modifiquen les bases reguladores ni la convocatòria de les ajudes  a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc del Pla de reactivació de l’Ocupació 2021 de la Diputació de Barcelona

 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • Pirotècnica
 • Consell Infants -blog
 • Síndic de Greuges
 • Projecte simbiosi industrial
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manresa
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Banner PA ICAM
 • Banca ètica
 • Premi Administració Oberta
 • Manresa ciutat civica
 • Polígons industrials Manresa
 • TTPI
 • Municipis per la independència
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
 • Consell de Ciutat
 • Diàlegs
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat