Logo seu electrònica

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalessa urbana

edit
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària (GTR)
Aportar documentació relacionada amb altres expedients de Gestió Tributària
Més informació
edit
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). És l'impost que es paga cada vegada que es transmet la propietat d'una finca a causa de compra-vendes, herències, donacions, permutes, aportacions a societats, cessions, adjudicacions,... La base de l'impost es calcula segons el valor cadastral del sòl. En el cas de transmissió onerosa (compra-vendes, permutes) el transmetent (qui ven la finca o propietat) és qui paga l'impost. En el cas de transmissió lucrativa (donacions i herències), qui paga l'impost és l'adquirent (qui rep la finca o propietat). En cas que considereu que no hi ha hagut increment de valor del terreny entre l'adquisició i la transmissió de la finca, podeu presentar la declaració de la transmissió a l'apartat de Declaracions tributàries, indicant que no hi ha hagut increment de valor del terreny i acompanyant també l'escriptura d'adquisició de la finca.
Més informació
vpn_key
Bonificació de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per habitatge habitual en cas de defunció
Sol·licitud de bonificació en la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) per les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatiu del domini, realitzades a títol lucratiu, a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats fins a segon grau, i ascendents i adoptants fins a primer grau.
Més informació
lock
Declaracions tributàries
Es presenten declaracions tributàries relatives a qualsevol tribut, llevat de la taxa per ocupació del domini públic per empreses de serveis i l'impost sobre activitats econòmiques, els quals tenen el seu propi apartat a Tràmits de l'ajuntament (www.manresa.cat)
Més informació
vpn_key
Recurs contra actes de gestió tributària
L'interessat/da interposa un recurs  o al.legacions contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació, una ordenança fiscal, el contingut d'una liquidació.
Més informació
edit
Simulador de plusvàlua (impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)
Es tracta de que l'interessat/da pugui realitzar una simulació de l'import a pagar de la plusvàlua a partir de l'entrada de les dades bàsiques al formulari.
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'altres beneficis fiscal de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
Sol.licitud d'altres benefis fiscals IIVTNU
Més informació
lock
Sol.licitud d'assistència d'autoliquidació en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Sol.licitud d'assistència d'autoliquidació en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Més informació
lock
Sol.licitud de pròrroga per l’ingrés de la quota de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
sol·licitud de pròrroga per l’ingrés de la quota de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana dins del termini dels sis mesos des de la data de transmissió, data de defunció del causant, fins a un any.
Més informació
vpn_key
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals
Sol.licitud d'exempció prevista a l'art. 105 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals ( dació en pagament de l'habitatge habitual)
Més informació
vpn_key
05. Fraccionament/ajornament del pagament
Un cop el ciutadà/ana ha rebut les liquidacions o els rebuts dels tributs a pagar al seu domicili, aquest/a pot sol·licitar el fraccionament o ajornament dels imports dels deutes. Si es tracta de rebuts de padró (IBI, vehicles, escombraries, guals, IAE, cementiri i taxes industrials) es pot fraccionar durant tot l'any en curs sense pagar interessos a través del tràmit QUOTA FIXA MENSUAL. En la resta de casos es meriten interessos de demora. En determinades situacions és necessari dipositar una garantia per sol·licitar el fraccionament o ajornament del pagament.
Més informació
vpn_key
06. Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament)
Justificant acreditatiu del pagament de tributs (duplicat de pagament). Només es pot demanar d'aquells rebuts que ja estiguin pagats en ferm.
Més informació