Logo seu electrònica

Activitats (FUE)

La Finestreta Única Empresarial és l’espai virtual des d’on les persones emprenedores, empresàries i intermediàries poden fer totes les gestions necessàries per iniciar una activitat econòmica. Aquest projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya, ofereix tots els tràmits i serveis que les empreses necessiten per realitzar la seva activitat al llarg del seu cicle de vida i  s’hi ofereixen tots els tràmits administratius, de manera estandarditzada i homogeneïtzada amb independència de l’administració responsable.

A través de l’eina de Cerca Guiada de tràmits, el portal FUE permet conèixer tots els tràmits referents a l’inici d’una nova activitat econòmica. A partir del tipus d’activitat i de la tria de la seva ubicació, es genera un qüestionari que dona com a resultat un informe detallat dels tràmits, l’ordre en què s’han de fer, el lloc, els requisits, la documentació necessària i les taxes que cal pagar.

L’Ajuntament de Manresa s’ha adherit a aquest projecte amb l’objectiu d’agilitzar i simplificar els principals tràmits relatius al cicle de vida d’una activitat, possibilitant la tramitació electrònica a través d’aquesta Seu electrònica, sobretot pel que fa a les activitats econòmiques incloses en la Llei 18/2020, del 28 de desembre de 2020, de facilitació de l'activitat econòmica.

Tràmits municipals inclosos a la FUE:

Comunicació d'inici d'activitat amb certificat tècnic

Inici o modificació substancial d’activitats econòmiques incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica o incloses en l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa, d’activitats, instal·lacions i serveis "OMIA" (III.2)

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Comunicació d'inici d'activitat amb projecte tècnic

Inici o modificació substancial d’activitats econòmiques incloses a l’Annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica o incloses en l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa, d’activitats, instal·lacions i serveis "OMIA" (III.1)

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Comunicació prèvia ambiental

Inici o modificació substancial de les activitats classificades a l’annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Llicència ambiental:

Inici o modificació substancial de les activitats classificades a l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Sol·licitar

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobres les persones o el medi ambient

Modificació de les activitats amb llicència ambiental o que hagin formulat una comunicació prèvia ambiental.

Sol·licitar

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat

Modificació dels establiments i de les seves instal·lacions (activitats no subjectes al règim de llicència ambiental o comunicació prèvia) i d’espectacles públics o activitats recreatives. 

La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Canvi de titularitat d’activitat

Aquest tramit correspon a la comunicació de la transmissió d'una llicència o comunicació. La presentació d'aquest tràmit implica haver pagat prèviament l'autoliquidació corresponent que podeu generar en aquest enllaç

Sol·licitar

Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats

Informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.  

Sol·licitar

Sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis segons la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis

Informe previ d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la  Llei 3/2010, que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia.

Sol·licitar

Declaració responsable en matèria de salut alimentària 

Per aquelles activitats subjectes a declaració responsable segons el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments.

Sol·licitar

Per a qualsevol informació addicional us podeu adreçar a l’Oficina d’Activitat Econòmica .

Properament hi haurà més tràmits disponibles.