Logo seu electrònica

Assitent de tràmits

Gestions a la via pública i mobilitat?

lock
Autorització d'estacionament en zones verdes
Autorització d'aparcament en zones verdes d'estacionament regulat, a favor dels residents del sector.
L'autorització s'acredita mitjançant ua targeta-distintiu, que haurà d'estar col·locada en lloc visible, a la part davantera inferior dreta del vehicle.
Més informació
edit
Comunicació d'avaries a la via pública
Comunicació prèvia que s'ha de fer a l'Ajuntament, quan s'hagin de realitzar obres al domini públic amb CARÀCTER URGENT , amb motiu de la reparació d'una avaria o un tall en el subministrment, o un altre similar, i que no disposin de la preceptiva llicència municipal ni de la legitimació en régim de comunicació prèvia (VIA.COM).
És un procediment exclussiu per a obres urgents i d'execució inajornable. I s'hauràn d'executar i finalitzar dins dels tres dies hàbils següents al de la seva comunicació. Si en aquest termini no s'ha pogut resoldre la incidència, l'empresa titular haurà de comunicar-ho i s'entendrà ampliat en un altre termini de tres dies.
Més informació
edit
Comunicació previa d'obres i instal.lacions a la via pública
És la comunicació prèvia que s'ha de fer a l'Ajuntament per realitzar obres o instal.lacions al domini públic que, per la seva escasasa entitat , no requereixen de llicència urbanística prèvia (LLI.URB).
Estan subjectes al régim de comunicació prèvia qualsevol obra de cales,rases o instal·lacions situades en el domini públic, de fins a 3 m2 de superficie i fins a 3 m.l. de longitud (veure article 12 de l'ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres, instal·lacions i serveis en el domini públic (OOIS).
Més informació
lock
Construcció de gual i/o placa senyalitzadora
Llicència de gual amb o sense obres i placa de gual per a l'aprofitament comú especial del domini públic mitjançant l'entrada i sortida de vehicles des de finques privades a través de la via pública.
Més informació
vpn_key
LLicència per a la utilització del subsòl del domini públic
Autorització demanial per a l'utilització privativa del subsòl del domini públic municipal, quan no comporti la realització d'obra civil ni es requereixi de llicència urbanística.

Estan subjectes a llicència o autorització demanial les actuacions següents :
a) cessions de xarxes de serveis realitzades pels propietaris i promotors d'edificacions, a favor de les empreses subministradores dels serveis.
b) cessió de l'ús d'infraestructures i conductes preexistents, a favor d'empreses operadores de telecomunicacions ,diferents del titular de la infraestructura.
c) qualsevol altre utilització privativa del subsòl domini públic, que no comporti realització d'obra civil ni requereixi de llicència urbanística.

No estaran subjectes a autorització demanial les actuacions següents :
a) l'estesa de cable per conductes o galeries soterrànies preexistents ( aquestes actuacions es tramitaràn per la modalitat LLI.CAB).
b) quan l'utilització del subsòl del domini públic comporti la prèvia realització d'obra civil, subjecta a llicència urbanística ( en aquests casos la concessió de la llicència urbanística portarà implícita l'autorització demanial).
Més informació
vpn_key
Modificació de gual
<p>Llic&egrave;ncia per a la modificaci&oacute; de qualsevol dels elements d'una llic&egrave;ncia de gual atorgada per a l'aprofitament com&uacute; especial del domini p&uacute;blic mitjan&ccedil;ant l'entrada i sortida de vehicles des de finques privades a trav&eacute;s de la via p&uacute;blica. S'ha de demanar en els casos seg&uuml;ents :</p><p>- Per l'ampliaci&oacute; o reducci&oacute; de la longitud del gual.</p><p>- Per la modificaci&oacute; de qualsevol dels elements f&iacute;sics de la vorera o cal&ccedil;ada d'acc&eacute;s al local.
</p><p>- Per la modificaci&oacute; de l'activitat desenvolupada en el local respecte de la llic&egrave;ncia inicial.
</p><p>La variaci&oacute; de qualsevol dels aspectes indicats, sense sol&middot;licitar-se pr&egrave;viament la llic&egrave;ncia de modificaci&oacute;, &eacute;s causa d'anul&middot;laci&oacute; de la llic&egrave;ncia del gual .</p>
Més informació
vpn_key
Modificació de llicències d'obres a la via pública
Modificació de llicències d'obres a la via pública, normalment rases de serveis.
Més informació
vpn_key
Pròrrogues de llicències d'obres a la via pública.
Pròrrogues de llicències d'obres i instal·lacions a la vía pública (LLI.URB, VIA.COM, LLI.CAB ).
És pot concedir una pròrroga per la meitat dels terminis de començament i acabament concedits en la llicència inicial, sempre que es juistifiqui el motiu i necessitat de la pròrroga.
Més informació
info
Protecció de la legalitat de GUALS
Protecci&oacute; de la legalitat de guals. Els guals han de complir uns requisits establerts a l'Ordenan&ccedil;a de guals (est&agrave; penjada a Internet). Si no compleixen aquests requisits es pot obrir disciplina, tamb&eacute; es pot obrir si han constru&iuml;t un gual sense llic&egrave;ncia d'obres. Els requisits que solen faltar s&oacute;n: obres incorrectes(no seguexen els models de gual establerts), pintura mal posada (no compleixen la normativa de l'ordenan&ccedil;a que ja especifica com s'ha de pintar), mides incorrectes, etc. La disciplina s'incoa d'ofici amb una resoluci&oacute;, i donem termini per al.legar i per arreglar el dual o demanar llic&egrave;ncia d'obres. Si no compleixen o no fan les obres, es dicta una altra resoluci&oacute; donant l'ordre de fer les obres o demanar llic&egrave;ncia, i si tampoc la compleixen, hi ha una nova ordre amb una primera multa coercitiva, i aix&iacute; fins a 3 ordres amb 3 multes coercitives. Si finalment tampoc compleixen, l'ajuntament pot fer l'obra subsidi&agrave;riament i cobrar-los el cost de l'obra. A m&eacute;s d'aix&ograve; tamb&eacute; es pot obrir expedient sancionador per imposar-los una multa per incomplir l'ordenan&ccedil;a.
Més informació
edit
Recollida de mobles i estris domèstics al carrer
És la sol.licitud que fan els ciutadans particulars - no activitats comercials o industrials - per tal que el servei de neteja de la ciutat passi a recollir els mobles i estris vells dels quals se n'hagi de desfer, sense que existeixi una altra possibilitat. No es poden fer buidatges de pisos senzers, ni de volums importants com ara habitacions o cuines.
Un cop realitzada i confirmada la sol.licitud, s'hauran de dipositar al carrer, concretament a la façana, al costat de l'entrada del seu domicili entre les 20 i 21 hores del dia assignat.
Més informació
lock
Recursos de reposició contra resolucions sobre l'Espai públic
Recursos de reposició contra resolucions relacionades amb l'Espai públic. Es pot interposar contra qualsevol resolució sobre els següents assumptes :
a) concessió de llicències d' obres , instal:aciosn i serveis en el domini públic municipal (expedients LLi.URB, VIA.COM,LLI.CAB ,VIA.MOD i VIA.PRO)
b) llicències d'us del subsòl del domini públic municipal ( LLi.SBS).
c) expedients de mobilitat ( MOB.RVE, MOB.RMR, MOB.EZV,MOB.REP).
d) qualsevol altre resolució sobre obres, instal·lacions i ús del subsòl, vòl i sòl del domini públic municipal.
Més informació
lock
Reserva d'estacionament a la vía pública de caràcter permanent
Autorització de reserves d'estacionament de caràcter permanent a la vía pública, per a ús exclusiu de particulars i establiments.
Es poden autoritzar reserves d'estacionament per a les finalitats següents (article 22 de l'ordenança reguladora dels guals i les reserves d'estacionament ) :
a) per a parades de vehicles de serveis de titularitat pública.
b) per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
c) espais al servei d'una activitat d'interès general destinats a l'aturada de vehicles.
d) per a la protecció de sortides d'emergència, en locals que així ho requereixin.
e) estacionament per a persones discapacitades ( es tramitarà pel procediment MOB.RMR)
Més informació
lock
Reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduida
Concessió d'autoritzacions de reserves especials d'estacionament a la via pública per a persones amb mobilitat reduida, que estiguin en possessió de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduida. La reserva la poden sol·licitar les persones amb mobilitat reduida, i els titulars d'establiments i activitats particulars que, per les seves característiques, tinguin una afluència important de persones amb mobilitat reduida. La reserva es pot sol·licitar en un lloc proper al domicili de residència, o al del lloc de treball.
Més informació
lock
Sol.licitud de llicència per publicitat dinàmica a la via pública amb vehicle
Es tracta d'activitats de publicitat a la via pública amb vehicles anunci.
Més informació
edit
Sol.licituds en relació a les zones verdes de la ciutat.
És l'actuació que l'Ajuntament ha de portar a terme per tal de resoldre aquelles peticions que el ciutadà faci referents al manteniment i cura de les zones verdes i arbrat de la ciutat.
Més informació
edit
Suport a festes, actes, esdeveniments, circs
<p>&Eacute;s l'autoritzaci&oacute; administrativa per la celebraci&oacute; d'espectacles, actes i activitats recreatives a la via p&uacute;blica i la sol.licitud d'entarimats, tanques, barbacoes, il.luminaci&oacute;, muntatge de circs, etc... Es d&oacute;na prioritat a entitats no lucratives com s&oacute;n ara entitats culturals , esportives , juvenils, associacions de ve&iuml;ns...</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
Més informació
vpn_key
Supressió de gual
Sol&middot;licitud de baixa d'una llic&egrave;ncia de gual per a l'aprofitament com&uacute; especial del domini p&uacute;blic mitjan&ccedil;ant entrada i sortida de vehicles des de finques privades a trav&eacute;s de la via p&uacute;blica. La baixa comporta l'obligaci&oacute; de realitzar les obres de restauraci&oacute; de la vorera i cal&ccedil;ada a la situaci&oacute; preexistent on es troba el rebaix de gual, eliminar la senyalitzaci&oacute; vi&agrave;ria horitzontal i retornar la placa senyalitzadora del gual a l'ajuntament.
Si es tracta d'un gual sense llic&egrave;ncia ni placa senyalitzadora oficial, i no es necessari fer obres a la vorera o cal&ccedil;ada per anul&middot;lar el gual, no cal demanar llic&egrave;ncia de baixa del gual o aprofitament. En aquest cas, si el gual venia tributant per la taxa anual, haur&agrave; de presentar una declaraci&oacute; de baixa per dita taxa a l'Oficina d'Atenci&oacute; Tribut&agrave;ria (OAT), a Pl. Major, 5 baixos.
Més informació
Tornar