Logo seu electrònica

Assitent de tràmits

Gestions d'empadronament o població?

lock
A_ Volant de residència
<p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;">Es el document que informa de l&rsquo;empadronament d&rsquo;una persona en un domicili, amb les dades actuals que consten al Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants.</p>&nbsp;(Obtenci&oacute; del document per internet).
Més informació
lock
B_ Volant de convivència
<p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;">&Eacute;s el document que informa de l'empadronament de la persona sol&middot;licitant juntament amb les persones que conviuen amb ella en el mateix domicili, amb les dades actuals que consten al&nbsp; Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants.<br /></p><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;">(Obtenci&oacute; del document per internet)<br /></p>
Més informació
lock
E_ Sol·licitud de certificat històric de residència amb identificació digital
<p style="text-align:justify;">&Eacute;s el document que acredita fefaentment els moviments: altes, canvis de domicili i baixes d&rsquo;una persona,&nbsp; que consten al&nbsp; Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants, des de l&rsquo;01/05/1996, o des de la data d&rsquo;alta.<br /></p><p style="text-align:justify;">Els certificats que &eacute;s sol&middot;liciten amb identificaci&oacute; digital, permeten que un cop expedits se us envi&iacute; una notificaci&oacute; a l&rsquo;adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i&nbsp; el pugueu descarregar en format PDF.</p>
Més informació
lock
F_ Sol·licitud de certificat de convivència amb identificació digital
<p style="text-align:justify;">&Eacute;s el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol&middot;licitant juntament amb les persones que conviuen en el mateix domicili, amb les dades que consten&nbsp; al&nbsp; Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants en el moment de la seva expedici&oacute;.<br /></p><p style="text-align:justify;">Els certificats que &eacute;s sol&middot;liciten amb identificaci&oacute; digital, permeten que un cop expedits se us envi&iacute; una notificaci&oacute; a l&rsquo;adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i&nbsp; el pugueu descarregar en format PDF.</p><p style="text-align:justify;">&nbsp;</p><p style="margin-left:21.3pt;text-align:justify;"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;">&nbsp;</span></p>
Més informació
lock
G_ Sol·licitud de certificat històric de convivència amb identificació digital
<p style="margin-left:0cm;text-align:justify;">&Eacute;s&nbsp;el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol&middot;licitant en tots els domicilis del municipi on&nbsp; ha viscut i les persones amb qui ha conviscut en cada domicili des de l&rsquo;01/05/1996, o des de la data d&rsquo;alta.<br /></p><p style="text-align:justify;">Els certificats que &eacute;s sol&middot;liciten amb identificaci&oacute; digital, permeten que un cop expedits se us envi&iacute; una notificaci&oacute; a l&rsquo;adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i&nbsp; el pugueu descarregar en format PDF.</p>
Més informació
lock
H_ Sol·licitud de certificat de residència, d'una persona difunta, amb identificació digital
<p style="margin-left:0cm;text-align:justify;"><span style="background-color:white;">&Eacute;</span>s el document&nbsp; per sol&middot;licitar el certificat expedit per l&rsquo;Ajuntament que especifica les dades personals i&nbsp; el domicili en el que ha figurat inscrita la persona difunta, en el Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants, &nbsp;fins a la data de la seva defunci&oacute;.<br /></p><p style="text-align:justify;">Els certificats que &eacute;s sol&middot;liciten amb identificaci&oacute; digital, permeten que un cop expedits se us envi&iacute; una notificaci&oacute; a l&rsquo;adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic que vinculeu amb el servei de notificacions digitals e_notum, i&nbsp; el pugueu descarregar en format PDF.</p><p>En el camp <strong>Observacions</strong> cal indicar el nom&nbsp; del difunt i la data de la defunci&oacute; (Certificat de defunci&oacute;)</p><p>L'interessat haur&agrave; d'adjuntar documentaci&oacute; acreditativa de l'inter&egrave;s leg&iacute;tim:<br /></p><p style="margin-left:18.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s el c&ograve;njuge: llibre de fam&iacute;lia o certificat de matrimoni</p><p style="margin-left:18.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s fill/a o pare/mare: Llibre de fam&iacute;lia o certificat literal de naixement</p><p style="margin-left:18.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s hereva testament&agrave;ria: testament i certificat &uacute;ltimes voluntats o acceptaci&oacute; d'her&egrave;ncia</p><p style="margin-left:18.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita no est&agrave; empadronat al mateix domicili de la persona finada, ni apareix com hereva, ha d&rsquo;aportar document que n&rsquo;acrediti la condici&oacute; d&rsquo;interessada o de representant de la interessada.</p><p style="margin-left:18.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita es una persona jur&iacute;dica (per exemple una gestoria) o altres professionals (per exemple un advocat) s&rsquo;ha d&rsquo;aportar c&ograve;pia de documents que acrediten que actuen en representaci&oacute; dels interessos leg&iacute;tims.<br /></p>
Més informació
edit
J- Sol·licitud de certificat de residència sense identificació digital
<p>&Eacute;s el document que acredita fefaentment l&rsquo;empadronament d&rsquo;una persona en un domicili, amb les dades que consten al&nbsp; Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants, en el moment de la seva expedici&oacute;.</p><p><strong>AQUEST TIPUS DE SOL&middot;LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT PER MITJANS TELEM&Agrave;TICS</strong>
</p><p>IMPORTANT: Cal indicar si la recollida ser&agrave; presencial a l'Oficina Atenci&oacute; Ciutadana (Pla&ccedil;a Major, 1) o si es sol&middot;licita l'enviament al domicili d'empadronament.</p><p><strong>Per poder obtenir per internet els certificats d&rsquo;empadronament &eacute;s necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT M&ograve;bil, o amb sistemes basats en certificats electr&ograve;nics reconeguts.
</strong>
</p><p><strong></strong>
</p>
Més informació
edit
K_ Sol·licitud de certificat històric de residència sense identificació digital
<p style="margin-left:0cm;text-align:justify;">&Eacute;s el document que acredita fefaentment&nbsp;els moviments: altes, canvis de domicili i baixes,&nbsp;d&rsquo;una persona,&nbsp;que consten al&nbsp;Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants, des de l&rsquo;01/05/1996, o des de la data d&rsquo;alta.<br /></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;"><strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Verdana','sans-serif';color:black;">AQUEST TIPUS DE SOL&middot;LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT PER MITJANS
TELEM&Agrave;TICS</span></strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Verdana','sans-serif';color:black;"><o:p></o:p></span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;font-variant-ligatures:normal;font-variant-caps:normal;orphans:2;text-align:start;widows:2;-webkit-text-stroke-width:0px;text-decoration-style:initial;text-decoration-color:initial;word-spacing:0px;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Verdana','sans-serif';color:black;">IMPORTANT: Cal indicar si la recollida ser&agrave; presencial a l'Oficina
Atenci&oacute; Ciutadana (Pla&ccedil;a Major, 1) o si es sol&middot;licita l'enviament al domicili
d'empadronament.<o:p></o:p></span></p><p><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:Helvetica, sans-serif;color:#666666;background:white;">Per poder obtenir per internet els certificats d&rsquo;empadronament &eacute;s necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT M&ograve;bil, o amb sistemes basats en certificats electr&ograve;nics reconeguts.</span></strong><u5:p></u5:p></p><strong></strong><p><span style="font-size:10.5pt;font-family:Helvetica, sans-serif;color:#666666;background:white;"><strong></strong></span><strong></strong></p>
Més informació
edit
L_ Sol·licitud de certificat de convivència sense identificació digital
<p style="margin-left:0cm;text-align:justify;"><span style="font-family:Calibri, sans-serif;font-size:11pt;">&Eacute;s el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol&middot;licitant juntament amb les persones que conviuen en el mateix domicili, amb les dades que consten al Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants en el moment de la seva expedici&oacute;.</span><br /></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:arial, sans-serif;font-size:14px;text-align:justify;background-color:#ffffff;">IMPORTANT: Cal indicar si la recollida ser&agrave; presencial a l'Oficina Atenci&oacute; Ciutadana (Pla&ccedil;a Major, 1) o si es sol&middot;licita enviament al domicili d'empadronament.</p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:arial, sans-serif;font-size:14px;text-align:justify;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:border-box;font-weight:700;">AQUEST TIPUS DE SOL&middot;LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT PER MITJANS TELEM&Agrave;TICS</span></p><p style="box-sizing:border-box;margin-bottom:10px;color:#333333;font-family:arial, sans-serif;font-size:14px;text-align:justify;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:border-box;font-weight:700;"><span style="box-sizing:border-box;font-size:10.5pt;font-family:Helvetica, sans-serif;color:#666666;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;">Per poder obtenir per internet els certificats d&rsquo;empadronament &eacute;s necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT M&ograve;bil, o amb sistemes basats en certificats electr&ograve;nics reconeguts.</span></span><u5:p style="box-sizing:border-box;"></u5:p><span style="box-sizing:border-box;font-size:10.5pt;font-family:Helvetica, sans-serif;color:#666666;background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-attachment:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;"><span style="box-sizing:border-box;font-weight:700;"></span></span></p>
Més informació
edit
M_ Sol·licitud de certificat històric de convivència sense identificació digital
<p style="margin-bottom:12.0pt;text-align:justify;line-height:normal;">&Eacute;s el document que acredita fefaentment l'empadronament de la persona sol&middot;licitant en tots els domicilis del municipi on ha viscut i les persones amb qui ha conviscut en cada domicili des de l&rsquo;01/05/1996, o des de la data d&rsquo;alta.</p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;"><strong><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Verdana','sans-serif';color:black;">AQUEST TIPUS DE SOL&middot;LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT PER MITJANS TELEM&Agrave;TICS</span></strong></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;"><span style="font-size:9.0pt;font-family:'Verdana','sans-serif';color:black;">IMPORTANT: Cal indicar si la recollida ser&agrave; presencial a l'Oficina Atenci&oacute; Ciutadana (Pla&ccedil;a Major, 1) o si es sol&middot;licita l'enviament al domicili d'empadronament.</span></p>
Més informació
edit
N_ Sol·licitud de certificat de residència, d'una persona difunta, sense identificació digital
<p style="margin-left:0cm;text-align:justify;"><span style="background-color:white;">&Eacute;</span><span style="font-size:10pt;line-height:115%;">s </span>el document per sol&middot;licitar el certificat expedit per l&rsquo;Ajuntament que especifica les dades personals i el domicili en el que ha figurat inscrita la persona difunta, en el Padr&oacute; Municipal d&rsquo;Habitants, fins a la data de la seva defunci&oacute;.<br /></p><p style="margin-left:0cm;text-align:justify;"><strong>AQUEST TIPUS DE SOL&middot;LICITUD NO PERMET L'ENVIAMENT DEL CERTIFICAT&nbsp; PER MITJANS TELEM&Agrave;TICS</strong></p><p>IMPORTANT: Cal indicar si la recollida ser&agrave; presencial a l'Oficina Atenci&oacute; Ciutadana (Pla&ccedil;a Major, 1) o si es sol&middot;licita enviament al domicili d'empadronament.</p><p><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:'Helvetica','sans-serif';color:#666666;background:white;">Per poder obtenir per internet els certificats d&rsquo;empadronament &eacute;s necessari identificar-se, ja sigui amb Sistemes de clau concertada com l'idCAT M&ograve;bil, o amb sistemes basats en certificats electr&ograve;nics reconeguts.</span></strong><br /></p><p><u5:p></u5:p><strong><span style="font-size:10.5pt;font-family:'Helvetica','sans-serif';color:#666666;background:white;"><strong></strong></span></strong><span style="font-size:10.0pt;">En el camp&nbsp;<strong>Observacions</strong>&nbsp;cal indicar el nom&nbsp; del difunt i la data de la defunci&oacute; (Certificat de defunci&oacute;)</span></p><p style="margin-bottom:12.0pt;line-height:normal;"><span style="font-size:10.0pt;">L'interessat haur&agrave; d'adjuntar documentaci&oacute; acreditativa de l'inter&egrave;s leg&iacute;tim:</span></p><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:18.0pt;line-height:normal;"><span style="font-size:10.0pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s el c&ograve;njuge: llibre de fam&iacute;lia o certificat de matrimoni</span></p><p style="margin-left:18pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s fill/a o pare/mare: Llibre de fam&iacute;lia o certificat literal de naixement<br /></p><p style="margin-left:18pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita &eacute;s hereva testament&agrave;ria: testament i certificat &uacute;ltimes voluntats o acceptaci&oacute; d'her&egrave;ncia</p><p style="margin-left:18pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita no est&agrave; empadronat al mateix domicili de la persona finada, ni apareix com hereva, ha d&rsquo;aportar document que n&rsquo;acrediti la condici&oacute; d&rsquo;interessada o de representant de la interessada.</p><p style="margin-left:18pt;">Si la persona que ho sol&middot;licita es una persona jur&iacute;dica (per exemple una gestoria) o altres professionals (per exemple un advocat) s&rsquo;ha d&rsquo;aportar c&ograve;pia de documents que acrediten que actuen en representaci&oacute; dels interessos leg&iacute;tims.<br /></p>
Més informació
edit
Sol·licitud de certificat relatiu a numeració de carrers
Document acreditatiu de la numeració assignada a les finques signat pel Secretari de l'Ajuntament.
Més informació
edit
Sol.licitud de documentació per part dels Grups Municipals
Regulació del dret d'accés dels regidors i regidores a l'obtenció de documentació i informació municipals, en els casos en què no es tracti de documentació de lliure accés.
Més informació
edit
Sol·licitud de modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants
Tràmit per modificar les dades referents al nom i cognoms, DNI, lloc i data de naixement, estudis, nacionalitat i telèfons (No canvis de domicili)
Més informació
Tornar