Logo seu electrònica

Notificació telemàtica

La notificació dels actes administratius es practicarà per mitjans electrònics si així ho demana la persona interessada, llevat que aquesta sigui un dels subjectes inclosos a l'art 14.2 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) que tenen l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament.

Comunicació d'adreça de correu electrònic a efectes de poder rebre notificacions electròniques. 

Les persones interessades han de comunicar una adreça de correu electrònic a efectes de rebre notificacions per mitjans telemàtics, de forma general, per a tots els tràmits de l'Ajuntament (excepte multes de trànsit)

Sol·licitar notificacions electròniques

En la sol·licitud de tràmits presencials o telemàtics, també hi ha l'opció d'especificar una adreça de correu electrònica a efectes de  rebre les notificacions d'aquell procediment concret. 

Accés a les notificacions electròniques

Accedir a les meves notificacions electròniques. 

Ajuda sobre la forma d'accedir a les notificacions electròniques. 

Condicions d'ús del servei de notificacions electròniques.

Les condicions d'ús són les següents: 

  • La notificació per mitjans electrònics es practicarà mitjançant compareixença a la seu electrònica de l'Ajuntament
  • S'entén per compareixença a la seu electrònica, l'accés per part de l'interessat degudament identificat, al contingut de la notificació. 
  • La notificació s'entendrà practicada en el moment en què es produeixí l'accés al seu contingut. 
  • La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut. En aquest cas, es donarà per efectuat el tràmit i es prosseguirà la tramitació del procediment.
  • Quan l’Ajuntament de Manresa emeti una notificació electrònica, l’interessat rebrà un avís informant-lo de la posada a disposició de la notificació a la seu electrònica de l’Ajuntament, per correu electrònic o missatge curt al telèfon mòbil que aquest hagi comunicat. No obstant això, la falta de pràctica d’aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

Més informació sobre les condicions d'ús