Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia de la Junta de Govern Local extraordinària del 12 de juny de 2019

11/06/2019

 

Resolució

---

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, a la vista de l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió extraordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

1.   Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

2.   Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

3.   Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

4.   Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

5.   Llei orgànica  5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general.

 

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

 

Per Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, es van convocar Eleccions Locals per al dia 26 de maig de 2019.

 

Atès que d’acord amb allò que preveu el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el tercer dia anterior a l’assenyalat a la legislació electoral per a la sessió constitutiva dels Ajuntaments, tindrà lloc la sessió a l’únic efecte d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 

Per tot això, resolc:

 

Convocar sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, núm. 28, per al dia 12 de juny de 2019, a les 13,15 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

  

Ordre del dia

 

PUNT  ÚNIC.       Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia 14 de maig de 2019.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat