Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 16 de maig de 2019

14/05/2019

 

Resolució

 

Valentí JunyentTorras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  1. Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  1. Acord del ple de 30 de juny de 2015, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 7, amb caràcter ordinari, per al dia 16 de maig de 2019, a les 17 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

 

1.1.-     Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions plenàries número 5/2019, ordinària del 18 d’abril, i 6/2019, extraordinària del 30 d’abril.

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre l’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors (1r trimestre 2019).-

 

2.2.-     Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2019).-

 

2.3.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre els articles 4.1 b) i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de l’exercici 2019.-

 

2.4.-     Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 5065, de 17 d’abril de 2019, sobre modificació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a 2019.-

 

2.5.-     Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 5184, de 24 d’abril de 2019, sobre modificació del règim de delegació de competències de l’alcade en matèria de contractació.-

 

2.6.-     Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 5002, de 16 d’abril de 2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, en la Presidència de la Junta de Govern Local, amb caràcter públic, del dia 16 d’abril de 2019.-

 

2.7.-     Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 5538, de 6 de maig de 2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel segon tinent d’alcalde, el dia 7 de maig de 2019, de les 7 h fins a les 18 h.-

 

 

3.         ÀREA DE TERRITORI

 

3.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

 

3.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta del conveni urbanístic a subscriure amb la mercantil FOMAN SL, en relació a la Proposta d’ordenació urbanística en l’àmbit PMUt 41 – Plaça de la Creu i transacció judicial per a la resolució del recurs ordinari 391/2017. (AJT.CNV 2019-60).

 

3.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta del conveni urbanístic a subscriure amb la mercantil FOMAN SL, en relació a l’àmbit PAUt 077 – Sant Cristòfol 2 i transacció judicial per a la resolució del recurs ordinari 395/2017.(AJT.CNV 2019-64).-

 

3.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta del conveni urbanístic a subscriure en relació a la Proposta d’ordenació urbanística del xamfrà del carrer Valentí Masachs amb la carretera del Pont de Vilomara i transacció judicial per a la resolució del recurs ordinari 393/2017.(AJT.CNV 2019-61).-

 

3.1.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta del conveni urbanístic a subscriure amb la mercantil FOMAN SL, en relació a la modificació dels usos assignats a la finca urbana situada a la Plaça Prat de la Riba i transacció judicial per a la resolució del recurs ordinari 392/2017. (AJT.CNV 2019-63).-

 

3.1.5.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya.

 

 

4.         ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

 

4.1       Regidoria delegada de Projecció de la Ciutat i Festes

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la proposta de festes locals per a l’any 2020.-

 

 

 

5.         ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

 

 

5.1       Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2019, dins el pressupost municipal vigent.-

 

5.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

 

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa.-

 

5.2.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2019.-

 

 

6.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

7.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

8.-        Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 17, 18, 20 i 21, que corresponen a les sessions dels dies 9, 16, 23 i 30 d’abril de 2019, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 14, del dia 19 de març de 2019.-

 

 

9.-        PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat