Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 18 d'abril de 2019

15/04/2019

 

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  1. Article 21 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  1. Acord del ple de 30 de juny de 2015, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 5, amb caràcter ordinari, per al dia 18 d’abril de 2019, a les 17 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

 

1.1.-     Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions plenàries número 3/2019, del dia 21 març, i 4/2019, del dia 2 d’abril.

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 3543, de 18 de març de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2019, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.2.-     Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 4805, de 10 d’abril de 2019, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2019, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.3.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació a l’execució del Pla d’Ajust a tancament del 4t trimestre de 2018.

 

2.4.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació al compliment de l’objectiu d'Estabilitat Pressupostària, regla de la despesa i objectiu de deute en la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2018.-

 

2.5.-     Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 4609, de 4 d’abril de 2019, per la qual s'aprova el Pla pressupostari a mig termini referent al període 2020, 2021 i 2022.-

 

2.6.-     Donar compte de la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència núm. 4631, de 4 d’abril de 2019, sobre contractació en règim laboral temporal eventual amb caràcter de màxima urgència, d’una persona per a realitzar tasques de péo.-

 

2.7.-     Donar compte de la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència núm. 4632, de 4 d’abril de 2019, per la qual es deixa sense efectes el Decret del tinent d’alcalde, regidor delegat d’Administració, de 5 de març de 1997, que reglamenta el sistema de guàrdies de l’Ajuntament de Manresa en matèria de sortides per atendre les actuacions urgents, i s’aprova el Protocol d’actuació de les guàrdies del servei de brigada municipal.-

 

2.8.-     Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 4648, de 5 d’abril de 2019, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, els dies 6 i 7 d’abril de 2019.-

 

 

3.         ALCALDIA  PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la retirada dels honors i distincions concedits a Lluís Argemí de Martí.-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom d’Ignasi Domènech Puigcercós al carrer que se situa entre la carretera del Pont de Vilomara i el Parc de Sant Ignasi.-

 

3.3.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de Pilar Bertran Vallès al vial continuació del carrer de Sant Maurici, entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol.-

 

 

4.         ÀREA DE TERRITORI

 

4.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa, Creu del Tort.-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta del conveni urbanístic per a l’establiment dels compromisos relatius a la modificació puntual del POUM de Manresa en l’àmbit de la Creu del Tort.-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la minuta de l’Addenda al Conveni signat en data 11 de novembre de 2014 entre Criteria Caixa SAU, i l’Ajuntament de Manresa, sobre l’àmbit de la modificació puntual del Pla Especial Fàbrica Nova, de Manresa, i text refós de la normativa (AJT.CNV 2019/48).-

 

 

5.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

5.1.-     Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei d’Acció i Cohesió Social de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones per a l’any 2019.-

 

5.2.-     Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones per a l’any 2019.-

 

5.3       Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

 

5.3.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la concessió de beques per a l’escolarització i de menjador de les llars d’infants municipals, curs 2019-2020 (SUB. BCO 2019/3).-

 

 

6.         ÀREA D’HISENDA I GOVERNACIÓ

 

6.1       Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2019, dins el pressupost municipal vigent.-

 

6.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus  per a contractar, amb caràcter temporal, una persona per a realitzar les funcions de peó – recepcionista per a reforç del període de vacances.-

 

 

6.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

 

6.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa.-

6.2.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2019.-

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició del Grup Municipal de la CUP per a la creació d’un catàleg públic municipal multidisciplinar de serveis de salut.-

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 12, 13, 15 i 16, que corresponen a les sessions dels dies 12, 19 i 26 de març i 2 d’abril de 2019, i de l’acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 10, del dia 26 de febrer de 2019.-

 

11.-      Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptat pel Ple de l’Ajuntament de  Manresa.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat