Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia de la sessió ordinària pública de la Junta de Govern Local del 16 d'abril de 2019

15/04/2019

 

Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local amb caràcter públic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

1.   Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 

2.   Article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

3.   Articles 41 i 113 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

4.   Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

5.   Acord del ple de 30 de juny de 2015, sobre establiment del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

 

Resolc:

 

Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local núm. 19  per al dia 16 d’abril de 2019,  a les 12.30 h, amb caràcter públic, al saló de sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació.

 

Ordre del dia

 

1.         Aprovació acta anterior

 

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 14 que va tenir lloc el dia 19 de març de 2019.

 

2.         Alcaldia Presidència

 

2.1       Aprovar, si escau, la constitució d’un dret de superfície i la permuta entre el domini d’una porció de la finca resultant núm. 4 del Projecte de reparcel·lació voluntària de la modificació del Pla especial Fàbrica Nova i Text refós de la normativa, propietat de Criteria Caixa SA i el dret de superfície de les finques resultants 14, 15 i 18 (subsòl) del mateix Projecte de reparcel·lació i adjudicades a l’Ajuntament de Manresa (GES.PER/1-2017).

 

3.         Àrea de Territori

 

3.1       Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis

 

3.1.1     Aprovar, si escau, la 8a revisió de preus de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa (CON.EXE 2019000017).

 

3.1.2     Aprovar, si escau, l’autorització per incorporar dos (2) nous vehicles a la flota actual del servei públic de transport urbà de viatgers de Manresa (CON.EXE 2019000014).

 

3.1.3                Aprovar, si escau, la revisió de tarifes del contracte de concessió administrativa de construcció i explotació d’un aparcament soterrani per a automòbils de turisme a la plaça Porxada (2019) (CON.EXE 2019000026).

 

4.         Àrea de Drets i Serveis a les Persones

 

4.1       Regidoria delegada d’Acció Social

 

4.1.1     Aprovar, si escau, l’expedient de pròrroga del contracte de concessió administrativa del servei públic de transport adaptat (CON.EXE 2019/33).

 

4.2       Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

 

4.2.1     Aprovar, si escau, l’aixecament del comís d’un gos potencialment perillós (SPU.SAN 2018/03)

 

4.2.2     Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2018/24).

 

4.2.3     Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/40).       

 

4.2.4     Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/41).

 

4.2.5     Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/42).

 

4.2.6     Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/43).

 

4.2.7     Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/44).

 

5.         Àrea d’Hisenda i Governació

 

5.1       Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1     Aprovar, si escau, la cessió d’ús d’un espai de l’edifici municipal anomenat Casa Caritat, a favor de la Generalitat de Catalunya, amb destinació a l’Escola d’Adults de Manresa, anomenada Centre de Formació d’Adults Jacint Carrió, i del document regulador de la cessió.

 

6.         Assumptes sobrevinguts

 

7.         Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat