Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d'atur

L'Ajuntament convoca, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva, la concessió d'ajudes a les empreses  d'economia social de la comarca del Bages per a la contractació de persones en situació d’atur per a desenvolupar un projecte relacionat directament amb les mesures del Pla de reconstrucció social i econòmica de Manresa,

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d’aquesta línia les empreses amb seu social o centre de treball al Bages o participades per una empresa amb seu o centre de treball al Bages i que contractin persones en situació d’atur durant un període mínim de 3 mesos a jornada complerta o jornada parcial del 50% o superior i tinguin qualsevol de les formes següents;

-       Cooperatives

-       Fundacions i associacions que portin a terme una activitat econòmica

-       Mutualitats

-       Societats laborals

-       Empreses d’inserció

-       Centres especials de treball

-       Societats agràries de transformació

Quantia de les ajudes

L’Ajut consistirà en cobrir el 100% dels costos salarials de la contractació del treballador/a fins a un màxim de 4  mesos.

Característiques de les ajudes

La quantia concreta de l’ajut es determinarà per l’Ajuntament en funció del cost salarial total i el percentatge de finançament en funció de les característiques del contracte proposat.

La durada mínima del contracte haurà de ser de 3 mesos mentre que no existeix un límit màxim. Això no obstant, la quantia i durada de l’ajuda no podrà excedir dels costos salarials de 4 mesos, i en tot cas, mai més enllà dels costos salarials que es puguin produir més enllà del 31 de desembre de 2020.

L’ajuda comprendrà els següents conceptes salarials:

-       Inclou el salari brut mensual, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes a la seguretat social a càrrec de l’empresa

-       No seran elegibles les despeses derivades dels costos general pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni.

Requisits de les persones contractades

Les persones contractades hauran de complir tots els requisits següents

-       No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè), amb independència de que es compleixin o no els requisits per a percebre prestació d’atur.

-       Estar en situació prèvia d’atur i inscrita al Servei d’Ocupació de Catalunya  com a demandants d’Ocupació no ocupats i no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS.

-       No haver estat contractada per l’empresa i/o entitat beneficiària en els 6 mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud de subvenció.

-       No tenir relació de parentiu amb l’empresari – o grup d’empreses al qual pertany- que el contracti fins el quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.

En tot cas, les persones a contractar seran proposades pel Centre d’Iniciatives per l’Ocupació  (CIO) de l’Ajuntament de Manresa, qui pre-seleccionarà vàries persones que compleixin el perfil sol·licitat per l’empresa. La selecció final la farà l’empresa d’entre les persones pre-seleccionades pel CIO. L’empresa farà informe motivat que haurà de tenir un vist i plau del CIO respecte a aquesta decisió final.

Presentació de sol·licituds:

El termini de presentació comprendrà des del dia  8 al  14 d'agost de 2020 

La documentació es pot presentar:

  • Telemàticament : a través d'aquest enllaç,


Destaquem

Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat