Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

2019

 • description
  Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
 • description
  Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • description
  Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • description
  Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 • description
  Ordenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
 • description
  Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
 • description
  Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
 • description
  Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
 • description
  Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
 • description
  Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
 • description
  Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
 • description
  Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
 • description
  Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
 • description
  Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
 • description
  Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
 • description
  Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
 • description
  Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
 • description
  Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
 • description
  Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
 • description
  Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
 • description
  Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
 • description
  Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
 • description
  Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
 • description
  Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
 • description
  Ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
 • description
  Ordenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
 • description
  Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i prevenció de la zoonosi
 • description
  Ordenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
 • description
  Ordenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
 • description
  Ordenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
 • description
  Ordenança fiscal número 44, reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable
 • description
  Ordenança fiscal número 45, reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram
 • description
  Ordenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
 • description
  Ordenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
 • description
  Ordenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
 • description
  Ordenança reguladora dels preus públics
 • description
  Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
 • description
  Ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals

Destaquem

Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat