Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

2013

 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L?AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 46
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 47
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 49
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 50
 • description
  Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15).
 • description
  Ordenança reguladora des preus públics 2013

Destaquem

Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat