Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

2014

 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INTAL·LACIONS I OBRES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM.9 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L?AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
 • description
  ORDENANCA FISCAL NUM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D EQUIPAMENTS I BENS MUNICIPALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM 36 REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 • description
  CLASSIFICACIÓ FISCAL DELS CARRERS DE LA CIUTAT A EFECTES DE L'APLICACIÓ DE TOTES LES ORDENANCES (EXCEPTE LA 15).
 • description
  ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Destaquem

Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat