Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

2016

 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
 • description
  ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
 • description
  ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
 • description
  ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
 • description
  ANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15).

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits | Política de privacitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat